REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.werbenastudio.pl.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu sklepu internetowego, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Moonlight Paweł Jabcoń, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 33 lok.5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 552-167-17-80.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • KLIENT/KUPUJĄCY – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
  • KONSUMENT – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • USŁUGA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
  • PRODUKT – każdy produkt dostępny w Sklepie Internetowym; Produkt Tradycyjny, Produkt Elektroniczny, Produkt do Dalszego Wykorzystania.
  • PRODUKT DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA – szczególnego rodzaju Produkt Elektroniczny, w szczególności projekt strony internetowej, projekt logo, projekt wizytówki, który Klient może wykorzystywać w oparciu o licencję udzieloną Klientowi przez Sprzedawcę.
  • PRODUKT ELEKTRONICZNY – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta; szczególnym rodzajem Produktu Elektronicznego jest Produkt do Dalszego Wykorzystania.
  • PRODUKT TRADYCYJNY – produkt materialny, fabrycznie nowy, którego projektantem jest Sprzedawca, w szczególności plakat.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  • SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.werbenastudio.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.
  • STRONA – Usługodawca i Klient.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • KONTO – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
  • USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827).

 

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.werbenastudio.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@werbenastudio.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
 2. Produkty sprzedawane są w wersji tradycyjnej oraz w wersji „elektronicznej”.
 3. W przypadku zakupu „logo do personalizacji”, Klient otrzymuje na maila potwierdzenie zakupu. Po przesłaniu przez Klienta na maila Usługodawcy niezbędnych danych do personalizacji logo, Klient otrzymuje gotowe logo na podanego przez siebie maila w ciągu 72 godzin.
 4. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

IV. Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny http://www.werbenastudio.pl/polityka-cookies.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt XV Polityka Prywatności.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 7. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 7. Jeśli Klient posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia.
 8. W przypadku problemów lub wątpliwości związanych z procesem składania zamówienia, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@werbenastudio.pl

VI. Zasady dostarczania Zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Po otrzymaniu zapłaty i przygotowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta. W przypadku Produktu Elektronicznego wysyłka polega na przesłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierającej odnośnik pozwalający uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać na własne urządzenie zakupiony Produkt Elektroniczny.
 4. W przypadku Produktów do Dalszego Wykorzystania, procedura realizacji zamówienia może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień VI Regulaminu (patrz m.in. XI ust. 12 Regulaminu).
 5. W przypadku Produktów Tradycyjnych dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DPD.
 6. Przed odebraniem od kuriera przesyłki zawierającej Produkt Tradycyjny Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Przy wyborze opcji płatności „Przedpłata” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

VII. Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN). Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia paragon.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  30 1140 2004 0000 3502 7656 7142.
 6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 7. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  • Przedpłata.
   Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayU. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności PayU. Po wybraniu opcji PayU Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe http://www.payu.pl, gdzie będzie mógł opłacić zamówienie. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy http://www.payu.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
  • Przelew on-line z banku internetowego.
   W celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku internetowym.

VIII. Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  • W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
  • W przypadku produktów tradycyjnych, dostawa poprzez firmę kurierską DPD – 14 zł brutto.

IX. Produkty elektroniczne

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany. W szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
 2. Zabroniona jest dalsza odsprzedaż Produktów Elektronicznych przez Klienta. Klient nie ma również prawa zwielokrotniać Produktu Elektronicznego jakąkolwiek techniką, wprowadzać Produktu Elektronicznego do obrotu, użyczać lub wynajmować Produktu Elektronicznego osobom trzecim, chyba że zakupiony Produkt Elektroniczny jest Produktem do Dalszego Wykorzystania i udzielona Klientowi licencja obejmuje prawo dokonywania takich czynności.
 3. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, rola Sprzedawcy ogranicza się do dostarczenia Klientowi pliku (plików) obejmujących Produkt Elektroniczny. Klient korzysta z Produktu Elektronicznego w sposób samodzielny, a Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek usług, w szczególności usług doradczych, związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego.

X. Produkty do Dalszego Wykorzystania

 1. Produkt do Dalszego Wykorzystania stanowi szczególny rodzaj Produktu Elektronicznego.
 2. Informacja o przeznaczeniu Produktu do dalszego wykorzystania przez Klienta znajduje się każdorazowo w opisie Produktu.
 3. Realizacja oraz dostawa zamówienia obejmującego Produkt do Dalszego Wykorzystania może zostać uregulowana w sposób szczególny w stosunku do postanowień VI Regulaminu (patrz m.in. XI ust. 12 Regulaminu).
 4. Produktami do Dalszego Wykorzystania jest: np. Logo.

XI. Logo

 1. Jeśli Produktem do Dalszego Wykorzystania jest logo, Klient może wybrać rodzaj licencji, na jakiej chce sobie zapewnić prawo do korzystania z logo.
 2. Cena logo może być różna w zależności od wybranego przez Klienta rodzaju licencji. Poszczególne rodzaje licencji wraz z ceną logo odpowiadającą danej licencji uwidocznione są zawsze w opisie Produktu.
 3. Cena logo obejmuje wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu udzielenia Klientowi licencji na korzystanie z logo. Licencja udzielana jest z chwilą zapłaty ceny za logo.
 4. Licencja może mieć charakter wyłączny albo niewyłączny.
 5. Licencja wyłączna polega na tym, że Klient jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z wybranego logo. Sprzedawca gwarantuje Klientowi, że nie udzielił, ani nie udzieli licencji na korzystanie z logo jakiemukolwiek innemu podmiotowi oraz że nie będzie korzystał z logo samodzielnie.
 6. Licencja niewyłączna polega na tym, że Klient może być jednym z wielu podmiotów uprawnionych do korzystania z wybranego przez Klienta logo. Sprzedawca zachowuje dowolność co do udzielania licencji na korzystanie z wybranego przez Klienta logo innym podmiotom, jak również może samodzielnie korzystać z wybranego logo.
 7. Licencja, niezależnie od jej rodzaju, jest nieograniczona czasowo, terytorialnie oraz nie podlega wypowiedzeniu.
 8. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • wprowadzanie logo do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie logo dowolną techniką, a w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,
  • rozpowszechnianie logo za pośrednictwem Internetu,
  • wykorzystywanie logo w celach marketingowych, reklamacji, promocji oraz merchandisingu,
  • publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlani, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie logo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do logo dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 9. Klient nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji), ani przenieść praw wynikających z udzielonej mu przez Sprzedawcę licencji na jakiekolwiek osoby trzecie.
 10. Sprzedawca udziela Klientowi zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie logo bez oznaczenia Sprzedawcy jako twórcy logo.
 11. Cena logo obejmuje również usługę personalizacji logo. Usługa personalizacji polega na dostosowaniu kolorystyki logo do oczekiwań Klienta oraz uwzględnieniu w logo nazwy lub hasła wskazanych przez Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące personalizacji logo wskazane są każdorazowo w opisie danego logo.
 12. Realizacja zamówienia obejmującego logo odbywa się w sposób szczególny: Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty za logo, Klient powinien przesłać Sprzedawcy na adres e-mail kontakt@werbenastudio.pl dane niezbędne do personalizacji logo, tj. kolorystykę logo, nazwę lub hasło do uwidocznienia w logo. W ciągu 72 godzin od chwili doręczenia Sprzedawcy wskazanych danych, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu, spersonalizowane logo. Wiadomość ze spersonalizowanym logo zawierać będzie:
  • logo w formacie .png
  • logo w formacie .jpg
  • pliki źródłowe z projektem (wektor)
  • specyfikację z listą użytych fontów i kolorów – plik .pdf.

XII. Usługi Profesjonalne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient może zamówić u Sprzedawcy Usługę Profesjonalną. Usługa Profesjonalna może polegać w szczególności, na:
  • przygotowaniu indywidualnego projektu logo
  • przygotowanie indywidualnego projektu strony internetowej
 2. Usługi Profesjonalne są uwidocznione w Sklepie w taki sam sposób jak Produkty. Klient nie ma jednak możliwości zawarcia umowy o wykonanie Usługi Profesjonalnej w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Sklepu. Klient może jedynie przesłać do Sprzedawcy zapytanie ofertowe za pomocą udostępnionego formularza. Umowa o wykonanie Usługi Profesjonalnej może zostać w dalszej kolejności zawarta w drodze indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą.

XIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) k.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.).
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy;
  g. usług w zakresie gier hazardowych.
 5. Zwracany Produkt Tradycyjny nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 6. Odstępując od umowy, Klient będący Konsumentem jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
 7. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia towaru)
 9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Produktu Tradycyjnego, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Produktu Tradycyjnego.
 10. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, chyba że Klient poprosi o zwrot w innej formie.
 11. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

XIV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@werbenastudio.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XV. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Paweł Jabcoń prowadząca działalność pod nazwą Moonlight Paweł Jabcoń z siedzibą przy ul.Sienkiewicza 33 lok. 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 552-167-17-80.
 4. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.
 6. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony Werbena Studio. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 7. Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się lub wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przesłanym newsletterze.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są: http://www.werbenastudio.pl/polityka-cookies.

XVI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  • będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  • nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Profesjonalnej.

Data opublikowania 14.07.2017r.